ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα  αποτελέσματα για την σχολή μετεκπαίδευσης αναρτήθηκαν  στις ιστοσελίδες www.mintour.edu.gr και www.mintour.gov.gr  του Υπουργείου Τουρισμού .

Οι συνάδελφοι οι οποίοι έκαναν αίτηση μπορούν να μπαίνουν σε αυτές και να ενημερώνονται αν εισήχθησαν στην σχολή  .

Επισυνάπτουμε την απόφαση με όλες τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι εισαχθέντες για την εγγραφή τους..

                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  1. Την επικύρωση των πινάκων επιτυχόντων και επιλαχόντων υποψηφίων για εισαγωγή στα

Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-

2021.

  1. Οι πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων υποψηφίων για εισαγωγή στα Τμήματα

Μετεκπαίδευσης για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021, αναρτώνται: α) στις ιστοσελίδες

www.mintour.edu.gr και www.mintour.gov.gr με μέριμνα της Διεύθυνσης Τουριστικής

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, και β) στις εκπαιδευτικές μονάδες υπό την εποπτεία των

οποίων υλοποιείται το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης, με μέριμνα των Διευθυντών αυτών.

  1. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων υποχρεούνται εντός

αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της

 

 

παρούσας, και κατά τις ώρες από 09:00 έως 15:00, όπως καταθέσουν στις κατά τόπους γραμματείες των εκπαιδευτικών μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού στις οποίες επιλέγονται σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, αίτηση εγγραφής σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας, συνοδευόμενη από ευκρινές φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Υγείας,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ1γ/Γ.Π./ οικ35797/4.4.2012 απόφαση Υπουργού Υγείας και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β ́1199). Οι αιτήσεις που θα αποσταλούν με συστημένη επιστολή

γίνονται δεκτές εφόσον η αποστολή τους γίνει μέσα στην παραπάνω προθεσμία, σύμφωνα

με την σφραγίδα ταχυδρομείου επί του φακέλου.

Επισημαίνεται, σύμφωνα και με τους όρους της υπ’ αριθ. 19987/28.12.2020 (ΑΔΑ:

6ΣΜΔ465ΧΘΟ-ΓΜΠ) Προκήρυξης η υποχρέωση των επιτυχόντων για υποβολή των

δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή με την εγγραφή.

Τόπος υλοποίησης Τόπος υποβολής αιτήσεων

Ηράκλειο Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου, Κοκκίνη Χάνι (πρώην Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ”), Τ.Κ.

  1. Επιλεγέντες οι οποίοι δεν παρουσιάζονται εντός της προθεσμίας της προηγούμενης

παραγράφου διαγράφονται αυτοδίκαια και ειδοποιούνται οι επόμενοι στη σειρά κατάταξης

μορίων (επιλαχόντες) μέχρι να συμπληρωθεί ο ανώτατος αριθμός μετεκπαιδευομένων κάθε

τμήματος. Οι επιλαχόντες οφείλουν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους σε αποκλειστική

προθεσμία τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ειδοποίησης  τους..

                          Για το Σωματείο ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου

   Ο Πρόεδρος                                                                                                 Ο Γ.Γραμματέας

Κοκολάκης Νίκος                                                                                             Σμυρνάκης  Νίκος

Published On: 23 Μαρτίου, 2021 / Categories: Blog, Νέα /

Παρόμοια νέα