ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2021-2022

   Επικυρώθηκαν και αναρτήθηκαν οι πίνακες των επιτυχόντων και επιλαχόντων υποψηφίων για εισαγωγή στα τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022 στις ιστοσελίδες www.mintour.edu.gr  , www.mintour.gov.gr .

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων υποχρεούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από 10.3.2022 έως και 15.3.2022 και κατά τις ώρες από 09:00 έως 15:00, να καταθέσουν στις κατά τόπους γραμματείες των εκπαιδευτικών μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού , στις οποίες επιλέγονται σύμφωνα με τον πίνακα, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, αίτηση εγγραφής σύμφωνα με το παράρτημα της απόφασης, συνοδευόμενη από ευκρινές φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ1γ/Γ.Π./οικ 35797/4.4.2012 απόφαση Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης(΄Β 1199). Οι αιτήσεις που θα αποσταλούν με συστημένη επιστολή γίνονται δεκτές εφόσον η αποστολή τους γίνει μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ήτοι από 10.3.2022 έως 15.3.2022, σύμφωνα με την σφραγίδα ταχυδρομείου επί του φακέλου.      Επισημαίνεται η υποχρέωση των επιτυχόντων για υποβολή δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή με την εγγραφή.  

Για τον Ν. Ηρακλείου οι αιτήσεις θα κατατεθούν στην διεύθυνση Ξανθουδιδου 1 απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-761363.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ                                      ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

 

Published On: 10 Μαρτίου, 2022 / Categories: Blog, Εργασιακά, Νέα /

Παρόμοια νέα