ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  2022-2023

 

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι  μετά από παρέμβαση της Ομοσπονδίας μας δόθηκε παράταση  από σήμερα Δευτέρα  έως και  Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου για την υποβολή αιτήσεων για την μετεκπαίδευση.

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΥπουργείουΤουρισμού www.mintour.edu.gr επισυνάπτοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

  1. 1. Να έχουν πραγματοποιήσει κατά την τελευταία τριετία, υπολογιζόμενη από την ημερομηνία έναρξης της υποβολής των αιτήσεων, εκατόν πενήντα (150) ημερομίσθια συνολικά (ανεξάρτητα από το σε ποιο από τα τρία (3) έτη έχουν πραγματοποιηθεί).

2.Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Δημοτικού) για όσους αποφοίτησαν έως το 1980 ή Γ΄ Γυμνασίου για όσους αποφοίτησαν από το 1981 και μετά.

  1. Να είναι ηλικίας έως 55 ετών δηλαδή να έχουν γεννηθεί από το έτος 1967 και μετά..

4.Για τους πρόσκαιρα άνεργους ,η διάρκεια ανεργίας από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει τους (12)μήνες.

5.Οι υποψήφιοι υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ελλάδας  και οι υποψήφιοι υπήκοοι κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα και να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β2.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Ηλεκρονική  αίτηση. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν μία (1) ειδικότητα μετεκπαίδευσης και μέχρι δύο (2) πόλεις προτίμησης για την παρακολούθηση του προγράμματος της ειδικότητας που τους ενδιαφέρει.

2.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.

3.Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Δημοτικού ή  Γ. Γυμνασίου  Κ.Λ.Π.

  1. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των βιβλιαρίων ενσήμων ή του Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης (του πρώην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.), από τα στοιχεία του οποίου να προκύπτει η ειδικότητα, με αναγραφή του σχετικού κωδικού, καθώς και οι ασφαλιστικές ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης, για την απόδειξη της προϋπηρεσίας στην ειδικότητα. Υποψήφιοι που συμπληρώνουν (οριακά) τον απαιτούμενο αριθμό ημερομισθίων κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας προκήρυξης (οπότε δεν έχουν αποσταλεί ακόμα τα ένσημά τους στο Ι.Κ.Α.), υποβάλλουν επιπλέον μαζί με την αίτηση (α) βεβαίωση εργοδότη (για Ι.Κ.Α.) αναφορικά με το διάστημα παροχής απασχόλησης και ασφάλισης και τον κωδικό ειδικότητας και (β) υπεύθυνη δήλωση ότι τα ένσημα των μηνών που υπολείπονται θα προσκομιστούν συμπληρωματικά όταν υποβληθούν οι σχετικές Α.Π.Δ. και πάντως το αργότερο μέχρι την εγγραφή τους στο πρόγραμμα.
  2. Αναγγελία πρόσληψης στην Δ.ΥΠ.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.) ή σύμβαση εργασίας ή Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται επακριβώς το είδος και ο χρόνος της εμπειρίας καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη , ή Βεβαίωση εργοδότη στην οποία βεβαιώνεται η διάρκεια και το είδος της απασχόλησης, για την απόδειξη της ειδικότητας στο επάγγελμα.

6 Εάν ο υποψήφιος είναι άνεργος υποβάλλεται επιπλέον πρόσφατη βεβαίωση χρόνου ανεργίας από την Δ.ΥΠ.Α πρώην  ΟΑΕΔ.

Οι συνάδελφοι που έχουν υποβάλλει ήδη αίτηση για την μετεκπαίδευση 2022-2023 έχουν την δυνατότητα διόρθωσης τυχόν λάθους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα του Σωματείου 2810289597 και 2810288026.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

           ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ                                                   ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

Published On: 5 Σεπτεμβρίου, 2022 / Categories: Blog, Νέα /

Παρόμοια νέα