ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΘΕΜΑ: ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  2023-2024

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι σύμφωνα με την προκήρυξη του Υπουργείου Τουρισμού για την σχολή μετεκπαίδευσης η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Τετάρτη 11/10/2023 και λήγει την Παρασκευή 20/10/2023 μέχρι το τέλος της ημέρας.

Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.edu.gr  επισυνάπτοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
  2. ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ
  3. ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
  4. ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

  1. 1. Να έχουν πραγματοποιήσει κατά την τελευταία τριετία, υπολογιζόμενη από την ημερομηνία έναρξης της υποβολής των αιτήσεων, εκατόν πενήντα (150) ημερομίσθια συνολικά (ανεξάρτητα από το σε ποιο από τα τρία (3) έτη έχουν πραγματοποιηθεί).

2.Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Δημοτικού) για όσους αποφοίτησαν έως το 1980 ή Γ΄ Γυμνασίου για όσους αποφοίτησαν από το 1981 και μετά.

3.Να είναι ηλικίας έως 55 ετών δηλαδή να έχουν γεννηθεί από το έτος 1968 και μετά.

4.Για τους πρόσκαιρα άνεργους ,η διάρκεια ανεργίας από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει τους (12)μήνες.

5.Οι υποψήφιοι υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ελλάδας  και οι υποψήφιοι υπήκοοι κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα και να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β2.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Ηλεκρονική  αίτηση. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν μία (1) ειδικότητα μετεκπαίδευσης και μέχρι δύο (2) πόλεις προτίμησης για την παρακολούθηση του     προγράμματος της  ειδικότητας που τους ενδιαφέρει.

2.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.

3.Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Δημοτικού ή  Γ. Γυμνασίου  Κ.Λ.Π.

  1. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των βιβλιαρίων ενσήμων ή του Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης (του πρώην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.), από τα στοιχεία του οποίου να προκύπτει η ειδικότητα, με αναγραφή του σχετικού κωδικού, καθώς και οι ασφαλιστικές ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης, για την απόδειξη της προϋπηρεσίας στην ειδικότητα. Υποψήφιοι που συμπληρώνουν (οριακά) τον απαιτούμενο αριθμό ημερομισθίων κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας προκήρυξης (οπότε δεν έχουν αποσταλεί ακόμα τα ένσημά τους στο Ι.Κ.Α.), υποβάλλουν επιπλέον μαζί με την αίτηση (α) βεβαίωση εργοδότη (για Ι.Κ.Α.) αναφορικά με το διάστημα παροχής απασχόλησης και ασφάλισης και τον κωδικό ειδικότητας και (β) υπεύθυνη δήλωση ότι τα ένσημα των μηνών που υπολείπονται θα προσκομιστούν συμπληρωματικά όταν υποβληθούν οι σχετικές Α.Π.Δ. και πάντως το αργότερο μέχρι την εγγραφή τους στο πρόγραμμα.
  2. Αναγγελία πρόσληψης στην Δ.ΥΠ.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.) ή σύμβαση εργασίας ή Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται επακριβώς το είδος και ο χρόνος της εμπειρίας καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη , ή Βεβαίωση εργοδότη στην οποία βεβαιώνεται η διάρκεια και το είδος της απασχόλησης, για την απόδειξη της ειδικότητας στο επάγγελμα.

6 Εάν ο υποψήφιος είναι άνεργος υποβάλλεται επιπλέον πρόσφατη βεβαίωση χρόνου ανεργίας από την Δ.ΥΠ.Α πρώην  ΟΑΕΔ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα του Σωματείου 2810289597 και 2810288026.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Published On: 5 Οκτωβρίου, 2023 / Categories: Blog, Νέα /

Παρόμοια νέα